Azat Galikhanov

azat@galikhanov.com
+48 506-541-268
Linkedin